Privacyverklaring Wey GZ

 • Behalve je behandeld fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jouw zijn vastgelegd in te zien. Indien je van mening bent dan deze gegevens onjuist zijn vastgelegd mag je de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze gegevens te wijzigen.  
 • Indien je een afschrift wenst van je medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jouw persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer jij daarvoor persoonlijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. Je kunt vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemands, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • De fysiotherapeuten willen ten behoeve van de zorg de gegevens die in ons elektronisch patiënten systeem staan op ieder moment en op ieder moment kunnen opvragen. Zowel in de praktijk als vanuit thuis.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot jouw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:
  • met een speciale pas en een wachtwoord of
  • via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Wij informeren jouw via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat jij eenmaal persoonlijk toestemming hebt gegeven.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners jouw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners jouw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
 • Als jij niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Indien jij van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Bij Wey Gezondheidscentrum hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren

Wij willen jouw zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jouw persoonlijk gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie

Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring kun jij lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat jij bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Heb je vragen?


Neem contact met ons op.

Je kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 op
Tel: 073 656 11 33

Via Whats App zijn we te bereiken op 06 48 34 34 62

Neem contact met ons op

Wey willen jou zo goed mogelijk laten bewegen.
Logo Wey Gezondheidscentrum Wey Moleneind
Moleneindstraat 3
5262 EL Vught
Tel: 073 656 11 33
Meer info
Logo Wey Gezondheidscentrum Wey Uilenburg
Molenstraat 17-19
5211 DR Den Bosch
Tel: 073 656 11 33
Meer info
Logo Wey Gezondheidscentrum Wey Rijen
Pius X straat 7
5121 EP Rijen
Tel: 073 656 11 33
Meer info
Logo Wey Gezondheidscentrum Wey Empel
Burg. de Bekkerstraat 14b
5236 AP Empel
Tel: 073 656 11 33
Meer info